Unsere Herde

nach Klick auf das kleine Bild wird es vergrößert,
das Große kann durch Klick auf das X unten rechts im Bild
oder einfacher durch Klick neben das Bild geschlossen werden.

Aktualisiert: 19.07.2019

Alexandra .... V. H. United - MV. Samut Alexandra
Baron .... V. Bayer - MV. Steinpilz
Baronin .... V. Baron - MV. Tommy
Belinda .... V. Iron Rocket - MV. Padua
Bella .... V. Padua - MV. Honnanes
Belladonna .... V. Tommy - MV. Padua
Bellami .... V.Tommy - MV. Padua
Belli .... V. Toto - MV. Iron Rocket
Brigitte .... V. Zambia - MV. Padua
Carlos .... V. Champion - MV. Solo

Dora .... V. Aron - MV. Holger

Dorle .... V. Ursus - MV. Holger
Electra .... V. Tommy - MV. Pompadour
Ellena .... V. Pompadur - MV. Pius
Fanta .... V. Steinpilz - MV. Mauritius
Fortuna .... V. Marlon - MV. Winnipeg
Nora .... V. Majestät - MV. Lorenz
Pia .... V. Exitus - MV. Vito
Rocko .... V. Rocky - MV. Steinpilz Rocko
Sahara .... V. Steinpilz - MV. Fax
Sandra .... V. Rolls Royc - MV. New Century
Scarlett .... V. Rosenherz - MV. Rolls Royc
Steinpilz .... V. Steinadler - MV. Halef
Tommy .... V. Turbo Tommy - MV. Rolls Royc
Wanessa .... V. Tommy - MV. Henri
Weronika .... V. Champion - MV. Henri
Wiki .... V. Speed - MV. Henri